תקנון לה-מדווש

הסכם תנאי שימוש באתר www.lamedavesh.co.il

 

אתר www.lamedavesh.co.il להלן: "האתר" שפותח ומופעל ע"י מרכז האופניים לה-מדווש, משמש כמרכז לקשר עם הלקוחות ולרכישת מוצרים ומרכז מידע ושירותים לציבור הרוכבים והמטיילים באזור.

בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין לה-מדווש. אי-לכך, הנך מתבקש לקרוא הסכם זה במלואו ובעיון.

כללי:

לה-מדווש – בארי יזמיות בע"מ אגודה שיתופית חקלאית איחוד עוסקים 557655248 המפעילה את חנות לה-מדווש,

שכתובתה: קיבוץ בארי ד.נ.נגב 8513500.

משתמש – גולש באתר ו/או קונה ו/או לקוח שביצע גלישה באתר ו/או פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.

קניה ו/או רכישה – רכישת מוצר בחנות בהתאם להוראות בהסכם זה בלבד.

"תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (Icon) וכ"ו, תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

כל פעולה באתר משמעה גלישה ו\או רכישת מוצרים ו\או הזמנת מוצרים דרך האתר, ומהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים על פי המפורט בהסכם. וכי לא תהיה לך או למיצג אותך כל תביעה וטענה במישרין או בעקיפין כנגד לה-מדווש או המיצג אותה בגין פעולה שנעשתה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

שימוש באתר
השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטת “לה-מדווש”, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “לה-מדווש” בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
ידוע למשתמשים כי תכנים המוצגים באתר בכלל, מפות ותכנים שמקורם בתרגום, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. “לה-מדווש” אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב שימוש ו/או פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לקבלת ייעוץ מקצועי, הדרכה והכשרה מתאימה לשימוש מתאים בציוד ממדריכים מוסמכים ובעלי ידע וניסיון.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין “לה-מדווש” אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מבלי לגרוע באמור לעיל “לה-מדווש” לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 

זכויות באתר
כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם ל ”לה-מדווש”. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן ל ”לה-מדווש”.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של “לה-מדווש”, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות “לה-מדווש” או ספקי “לה-מדווש” הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של ספקים ומפרסמים כלשהם הינם קניינם של ספקים ומפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

סמכויות “לה-מדווש” וזכויותיה
“לה-מדווש” רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “לה-מדווש” בקשר לכך.
“לה-מדווש” אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי “לה-מדווש” או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל “לה-מדווש” או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, “לה-מדווש” לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכ"ו שייגרמו למשתמשים עקב כך.

מדיניות פרטיות

“לה-מדווש” מפרסמת את מדיניות הגנה על פרטיות בנפרד ותנהג בהתאם למדיניות זו.

הזכות לבצע קניה באתר

רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל אשר באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר.

ידוע למשתמשים באתר כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר כרוך בקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי לה-מדווש.

לה-מדווש רשאית להפסיק את השימוש שעשה משתמש באתר אם ראתה לנכון כי המשתמש לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים בהסכם או עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר למשתתפים אחרים. משתמש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהה לה-מדווש רשאית לחסום ו\ או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.

פיצוי/ שיפוי
המשתמש יפצה ו/או ישפה את “לה-מדווש”, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.
התחייבות המשתמש

לא להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות תכנה או מאגר נתונים.

לא להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.

לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.

לא להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.

לא להגביל או לחסום שימושם של אחרים באתר.

המשתמש לא ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

המשתמש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. המשתמש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, ללה-מדווש או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש, הנובע משימושו של המשתמש באתר.

הפיקוח על הגישה לסיסמא, לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמא כאמור, לרבות שימוש בלתי מורשה בסיסמא על ידי מי מטעמו של המשתמש או צד שלישי.

מכירה

המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, מחיר המוצרים לא כולל משלוח. מחירי המוצרים יכולים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

משתמש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את פרטיו האישיים המלאים, כתובת מלאה (לא ת.ד), כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, מס' כרטיס האשראי של המשתמש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש המשתמש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

לאחר אישור ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי, עם קבלת האישור תישלח הודעת דואר אלקטרוני על קבלת ההזמנה והחיוב בהתאם. ההזמנה תירשם במחשבי לה-מדווש וניתן יהיה לראות את מצבה בכל עת באזור הפרטי של כל לקוח (החל משלב ההזמנה, תשלום, ומשלוח). שים לב – משלוח דואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את לה-מדווש. הרישום שנרשם במחשבי לה-מדווש יהווה ראיה לנכונות ותקפות הפעולות.

במידה והצבע ו/או המידה המבוקשת או כל אופציה אחרת אותו בחר הקונה אזל זמנית מהמלאי, תיצור לה-מדווש קשר עם הלקוח לבירור האם לשנות את ההזמנה ו/או האם ניתן לספק במועד מאוחר יותר. לה-מדווש לא יחייבו את כרטיס האשראי עד אשר המוצר ישלח אליך אלא אם הוסכם כך מראש עבור הזמנה של פריט שלא מהמלאי השוטף של לה-מדווש. אם המוצר אינו קיים יותר, יבוטל המוצר מסך ההזמנה והלקוח יקבל הודעה בהתאם בדואר אלקטרוני.

האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל לה-מדווש יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם ללה-מדווש את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר ללה-מדווש את הסכום בו התחייב הקונה.

 

המוצרים באתר

המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של לה-מדווש.

לה-מדווש רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם בכל עת וללא הודעה מוקדמת, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לה-מדווש תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת העלות המשוערת למשלוח ו/או הובלת המוצר לבית הקונה.

במידה והמוצר לא הגיע לסניף הדואר הקרוב או שהשליח לא הגיע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה (אלא אם סוכם מראש עם הקונה על מועד אספקה מאוחר יותר והקונה אישר זאת בדואר אלקטרוני חוזר) יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי הקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי לה-מדווש בקשר עם העסקה.

 

תשלום

התשלום בגין רכישת מוצרים מן האתר יתבצע בתשלום אחד, או יותר כפי שמופיע בפירוט ליד המוצר.

בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר ללה-מדווש לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה כמפורט מעלה.

הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

 

משלוח ואספקה

מוצר, שהוזמן על ידי משתמש, יישלח לו תמורת תשלום מלא כפי שמפורט במדיניות "משלוחים והחזרות".

אחריות

אחריות האתר מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד והינה עבור אחריות ושירות למכירה ולמשלוח בלבד.

האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי דין.

הלקוח מאשר ומתיר לחברת לה-מדווש להעביר את שמו המלא, כתובתו ופרטים נוספים כפי שנדרש ליצרן או היבואן של המוצר לפי הצורך.

 

ביטול הרכישה על ידי הקונה

ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

חשוב לציין כי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאית לה-מדווש לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יש לצרף למוצר את החשבונית המקורית המעידה על רכישת המוצר על ידי המשתמש או שובר החלפה.

הקונה זכאי לבטל את העסקה עד תום 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לידי הקונה (או הגעת ההזמנה לסניף הדואר במקרה של משלוח בדואר ישראל) בכפוף לתנאים שלהלן:

א. הקונה יודיע ללה-מדווש בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה (או הגעת ההזמנה לסניף הדואר) על רצונו לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המופיעה באתר.

ב. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם ללה-מדווש וזאת בתוך 7 ימים מיום הודעתו.

ג. עם קבלת המוצר בלה-מדווש, כשהוא באריזתו המקורית כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם, תחזיר לה-מדווש לקונה את התמורה ששילם עבור המוצר בניכוי דמי משלוח ודמי ביטול הזמנה.

פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם ללה-מדווש.

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של אופניים שהורכבו במיוחד עבור הצרכן.

 

שים לב!!

ידוע למשתמש כי רכישה באתר בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז 1977. לה-מדווש תהיה רשאית להעביר פרטים מתאימים למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה לה-מדווש רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

ידוע למשתמש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי לה-מדווש ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי המשתמש. במקרה זה לא יהיה על לה-מדווש לספק את המוצר למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי לה-מדווש בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בלה-מדווש או שאין ללה-מדווש שליטה עליהם לרבות תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כוח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מלה-מדווש לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה לה-מדווש זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי לה-מדווש בגין ביטול המכירה כאמור.

טעות שנגרמה על ידי לה-מדווש בתיאור המוצר ו/או המכירה תזכה את הרוכש באפשרות לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והמשתמש או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מלה-מדווש.

 

לה-מדווש מתחייבת שהפרטים לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לה-מדווש לגורמים שלישיים חיצוניים אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים אזרחיים או פליליים בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר. במקרה זה רשאית לה-מדווש למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

לה-מדווש שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל הסכם מיוחד שתקבע לה-מדווש על הוראות הסכם זה.

שונות
תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות הסכם או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. “לה-מדווש” רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. “לה-מדווש” תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים.

 

משלוחים והחזרות – מדיניות המשלוחים באתר
באתר לה-מדווש קיימות שתי אפשרויות בחירה למשלוח הזמנתך, יש לבחור את האפשרות המתאימה במידה וקיימת בתהליך הקניה:
1. איסוף עצמי ע"י הלקוח בחנות לה-מדווש. אפשרות זו מתאימה לכל הזמנה ללא הגבלת משקל, ו/או נפח ו/או סכום ההזמנה. יש לסמן את האפשרות "איסוף עצמי" בתהליך הקניה, לה-מדווש ייצרו קשר עם הקונה תוך 3 ימי עסקים לעדכן כי הסחורה מוכנה וניתן לבא לאוספה בחנות לה-מדווש. (עבור הזמנה שכל מוצריה נמצאים במלאי). באחריות הלקוח לוודא מראש ולפני ההגעה לחנות לה-מדווש כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף. קבלת ההזמנה על ידי הקונה או בא כוחו עם הצגת ת.ז. של הקונה או כרטיס האשראי של הקונה.

  1. 2. שירות שליחים עד בית הלקוח, אפשרות זו מתאימה להזמנה בכל ערך של הזמנה, עד משקל של 25 ק"ג לחבילה (ניתן לשלוח מספר חבילות), אפשרות זו כוללת ביטוח של 5000 ₪ למשלוח (חבילה בודדת ועד מספר חבילות), העלות הינה סך של 45 ש"ח לכל חבילה, לכל יעד בארץ. זמן אספקה משוער של 7-10 ימי עסקים ישירות לכתובת למשלוח, מלבד ביישובים קטנים, בהם השליח יביא את ההזמנה למרכז ההפצה של היישוב (עבור הזמנה שכל מוצריה נמצאים במלאי).

מאחר ואין אפשרות לחישוב מספר החבילות במשלוח בשלב ההזמנה, במידה ויתברר כי משקל החבילה מעל 25 ק"ג ו/או מעל הנפח המאושר בחברת השליחויות לחבילה, לה-מדווש ייצרו קשר עם הקונה תוך 3 ימי עסקים לעדכון מספר החבילות ובהתאם באם נדרש תשלום נוסף.

בקנייה בסכום מעל 1000₪: המשלוח בדואר שליחים הינו ללא חיוב.

ריכוז אפשרויות משלוחים:

שיטת משלוח זמן אספקה סכום קניה משקל עלות
איסוף עצמי 2-3 ימי עסקים מקבלת אישור אין הגבלה אין הגבלה ללא עלות
שליח עד הבית/עסק עד 7-10 ימי עסקים מ 251 ₪ עד 25 ק"ג לחבילה 40 ₪
שליח עד הבית/עסק עד 7-10 ימי עסקים מ 1000 ₪ עד 25 ק"ג לחבילה חינם – ללא חיוב

אחריות לגבי זמן אספקה

לה-מדווש לא תהייה אחראית לאיחור באספקת המוצרים במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת השליחויות רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

לוח הזמנים המופיעים בסעיפים הקודמים הינם משוערים בלבד ואינם גורם התלוי בלה-מדווש ואין לחברת לה-מדווש שליטה עליהם.

* ימי עסקים – ימי עסקים לא כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וחגים.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות
החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית הקניה.
החזר כספי יינתן רק אם המוצר עלה יותר מ- 50 ₪. כנגד החזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד. ההחזר הכספי על המוצר שהוחזר לא יהיה מלא והלקוח יישא בדמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
במידה ויבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי ולא החזר כספי, שובר הזיכוי יהיה על הסכום המלא ללא חיוב בדמי ביטול.
ביטול עסקאות ששולמו בכרטיסי אשראי – עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים, מוצרים שיוצרו או הורכבו במיוחד עבור הצרכן.

 

בגדים והנעלה – ניתן להחזיר מוצרי הלבשה והנעלה תוך שני ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה, ההחזר מותנה בקבלת המוצר במצב חדש ללא שימוש באריזה מקורית ותווית המחיר על המוצר לא הוסרה.

אופן החזרת התמורה
החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב על ידי לה-מדווש על ידי הודעה של לה-מדווש לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

מדיניות החלפת מוצרים
מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ולא נעשה בו כל שימוש,  באריזתו המקורית, ובתנאי שלא נפגם לא המוצר ולא אריזתו, בצירוף חשבונית קניה בלה-מדווש.
מדיניות פרטיות http://www.lamedavesh.co.il

לה-מדווש ציוד ייעודי בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.http://www.lamedavesh.co.il  כחלק ממדיניות הגנת הפרטיות, מפרסמת לה-מדווש את המדיניות לציבור המבקרים והמשתמשים באתר, לה-מדווש תנהג בהתאם למדיניות זו.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת,  אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים, לה-מדווש תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את לה-מדווש יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

לה-מדווש מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה לכך, ובכל עת ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

לה-מדווש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, לה-מדווש רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי 

לה-מדווש לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין לה-מדווש שתחייב חשיפת פרטיך.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

אם לה-מדווש תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר לה-מדווש משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookies, לביצוע הפעולה יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו משתמשים.

אבטחת מידע 

לה-מדווש מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, לה-מדווש לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או תישלח הודעה במייל.

מדיניות פרטיות פברואר 2016

 

פרטי התקשרות:

לה-מדווש, מרכז אופניים קיבוץ בארי

טלפון 08-9949347

פקס 08-9949747

אימייל  [email protected]  :
תנאי שימוש באתר לה-מדווש – יוני 2016

Print Friendly, PDF & Email